IOREO (in Irish)

IOREO – Ionaid Oideachais Réigiúnda in Eoraip Oideolaíochta

Is tionscnamh taighde é IOREO, (RECIPE), i gcomhoibriú le chéile i gcúig thír, an Danmhairg, an Ghréig, Éire, an Ioruaidh agus an Phortingéal. ‘Sí an aidhm ata ag IOREO, (RECIPE), ná iniúcadh a dhéanamh ar na cúiseanna go bhfágann daoine óga an córas oideachais go luath agus conas gur féidir an céadtadán sin a laghdú, trí nascanna a dhéanamh idir scoileanna agus Ionaid Oideachais Réigiúnda. Tá sé mar sprioc an céadtadán daoine óga a fhágann scolaíocht go luath a laghdú go, faoi 10% faoin mbliain 2020, san Eoraip i gcoitinne.

Tabharfaidh na hIonaid Oideachais Réigiúnda seo traenáil agus tacaíocht do scoileanna áitiúla, i gcomhoibriú le:

a) rannóga rialtais;

b) comhairlí oideachais;

c) ionaid oideolaíochta.

Dírímid ar conas is féidir leis na hIonaid Oideachais Réigiúnda seo traenáil agus tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí agus do phríomhoidí a bhíonn ag obair le daoine óga agus le clanna éagsúla ó chúlra míbhuntáistiúil ó thaobh an oideachais de.

Úsáidimid módh an ghnímh-thaighde chun, “cad a oibríonn, cén áit agus cén fáth?” a iniúcadh laistigh de chomhthéacsanna éagsúla sóisialta, eacnamaíochta, cultúrtha agus oideachasúla, i gcúig thír Eorpach. Tugann gach ball faoin staidéar amháin, ar a laghad, a dhéanamh ar na slite is fearr chun tabhairt faoin dúshlán áitiúil seo, “sé sin, conas an céadtadán de dhaoine óga a fhágann an córas oideachais go luath a laghdú ina t(h)ír agus ina c(h)eantar féin.

Bailítear an t-eolas agus na torthaí ón taighde chun réitigh neamhghnáthacha a cheapadh. Dírítear na réitigh seo ar riachtainis:

a) mhúinteoirí agus phríomhoidí;

b) chomhairleoirí oideachais réigiúnda agus comhairleoirí gairme;

c) chomhairleoirí polasaithe náisiúnta agus Eorpach.

San áireamh, tá beart acmhainní ar nós:

– abhair thraenála agus thacaíochta;

– dlúthdhiosca agus cáipéisí ar a bhfuil ainilís déanta ar, conas is fearr deighealáil leis an bhfadhb;

– ábhair oideachusúla agus proifisiúnta a thacaíonn le siompóisiamaí réigiúnda agus náisiúnta;

– comhdháil Eorpach ar oideachas / scolaíocht agus nascanna idir Ionaid Oideachais Réigiúnda chun an céadtadán daoine óga a fhágann an córas oideachais go luath, a laghdú;

– Cúrsa traenála leanúnach maraon le lámhleabhar

– Suíomh idirlín chun eolas ar obair an fheachtais a scaipeadh ar fud na hEorpa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *