σχετικά με RECIPE (στα ελληνικά)

(Regional Education Centers In Pedagogical Europe )

( Περιφερειακά Εκπαιδευτικά Κέντρα στην Παιδαγωγική Ευρώπη )

 Download leaflet in greek

To RECIPE είναι ένα πρόγραμμα έρευνας-δράσης με εταίρους από 5 χώρες : Δανία, Ελλάδα , Ιρλανδία , Νορβηγία και Πορτογαλία . Στοχεύει στο να διερευνήσει,να αναπτύξει και να διαδώσει πρακτικούς τρόπους στα να μειωθεί η Πρόωρη Σχολική Διαρροή (ΠΣΔ), μέσω συμπράξεων μεταξύ σχολείων και Περιφερειακών Εκπαιδευτικών Κέντρων ( ΠΕΚ) ή άλλων εκπαιδευτικών δομών. Η μείωση της ΠΣΔ κάτω από το 10% αποτελεί πρωταρχικό στρατηγικό στόχο για την Ευρώπη του 2020.

 

Τα ΠΕΚ περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα φορέων και οργανισμών που παρέχουν εκπαίδευση και υποστήριξη σε τοπικά δίκτυα σχολείων , όπως :

 

α . κυβερνητικές υπηρεσίες ,

β. επιτροπές παιδείας του Δήμου

γ . παιδαγωγικά κέντρα

 

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στο πώς τα διάφορα περιφερειακά εκπαιδευτικά κέντρα μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στην επιμόρφωση και υποστήριξη των αναγκών των εκπαιδευτικών και των διευθυντών των σχολείων, που εργάζονται με τα παιδιά αλλά και με τις οικογένειές τους, την υποστήριξη ομάδων μαθητών με ελλείμματα εκπαιδευτικά, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών και των Ρομά .

Χρησιμοποιείται η μεθοδολογία έρευνας δράσης για τη διερεύνηση του «τι δουλεύει , πού και γιατί; ” μέσα σε μια ποικιλία κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών πλαισίων σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες . Κάθε εταίρος αναλαμβάνει μια ή περισσότερες περιπτώσεις μελέτης που συνήθως είναι η καλύτερη πρακτική της χώρας στην αντιμετώπιση της μείωσης της σχολικής διαρροής σε σχέση με τις τοπικές ανάγκες.

 

Η συνδυαστική αξιολόγηση των περιπτώσεων μελέτης κάθε χώρας θα αποτελέσει τη βάση για μια σειρά καινοτόμων ιδεών και προϊόντων με γνώμονα πάντα τις ανάγκες των ομάδων στόχων μας, δηλαδή:

α. των εκπαιδευτικών και των διευθυντών των σχολικών μονάδων ,

β. των περιφερειακών συμβούλων και των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού και

γ. των εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων χάραξης πολιτικής .

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πακέτα πόρων, όπως:

• εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού υλικού κατάρτισης και υποστήριξης.

• ανάλυση και τεκμηρίωσης των βέλτιστων πρακτικών , συμπεριλαμβανομένων και

παρουσιάσεων DVD !

• διάχυση των δράσεων και των αποτελεσμάτων μέσω ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δημοσιεύσεων και παρουσιάσεων και συμμετοχής σε συνέδρια

• μια ευρωπαϊκής διάσκεψη που αφορούν στη συνεργασία σχολείων – ΠΕΚ με σκοπό τη

μείωση της σχολικής διαρροής.

• ενός βιώσιμου εφαρμόσιμου προγράμματος εκπαίδευσης και ενός εγχειριδίου- οδηγού για εκπαιδευτικούς και γονείς.

• μια βιώσιμη ιστοσελίδα για τη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε όλο τον ακαδημαϊκό κόσμο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *